Forléargas ar an gCúrsa

Ábhar roghnach ar an gCéim BA Onóracha Dhá Ábhar (GY101) is ea Léann an Aistriúcháin, a bhíonn á theagasc go hiomlán trí mheán na Gaeilge agus a mhaireann ar feadh trí bliana. Cabhróidh an t-ábhar céime seo leat forbairt a dhéanamh mar dhuine atá in ann machnamh go criticiúil agus grinnanailís a dhéanamh ar réimse leathan ábhar. Ina theannta sin, má roghnaíonn tú Léann an Aistriúcháin, bainfidh tú sult agus taitneamh as an meascán tomhaiste den staidéar acadúil agus den oiliúint phraiticiúil a gheobhaidh tú san aistriúchán agus i gcruinnscríobh na Gaeilge.


Dhá rogha foghlama
Más spéis leat céim i réimse an aistriúcháin tá dhá rogha agat: staidéar a dhéanamh ar Léann an Aistriúcháin mar ábhar roghnach sa BA Onóracha Dhá Ábhar (GY101) in imeacht trí bliana, nó an BA (Gaeilge agus Léann an Aistriúcháin) a bhaint amach in imeacht ceithre bliana, le bliain taithí oibre sa tríú bliain. Ag brath ar do chuid torthaí sa Chéad Bhliain agus do chuid pointí CAO, beidh deis agat aistriú sa Dara Bliain go dtí an chéim ainmnithe BA (Gaeilge agus Léann an Aistriúcháin), má thograíonn tú é. An buntáiste a bhaineann leis an gcur chuige solúbtha seo ná nach gá duit d’intinn a shocrú ar fad go dtí go mbeidh an Chéad Bhliain curtha i gcrích agat. Má roghnaíonn tú Léann an Aistriúcháin mar ábhar, beidh teacht agat ar a lán ábhar eile; ina measc siúd tá Gaeilge, Béarla, Eacnamaíocht, Fraincis, Gearmáinis, Iodáilis, Léann na Cumarsáide, Matamaitic, Spáinnis, Stair, agus Tíreolaíocht. Beidh trí ábhar le roghnú agat sa Chéad Bhliain agus leanfaidh tú ar aghaidh le dhá ábhar onóracha don chéim.

Iarratais agus roghnúchán

Eolas faoi na teagascóirí

Eoin Ó Droighneáin, MA
Séamus Ó Coileáin, MA
Tomás Ó Maolalaidh, MA
Áine Nic Niallais, PhD

Riachtanais agus measúnú

Sonraí an chúrsa

Riachtanais iontrála

Íosghráid A-Leibhéil: AAAC (A-Leibhéal) nó a gcomhionann, Grád B sa Ghaeilge san A-Leibhéal Riachtanais Iontrála Ardteistiméireachta: Ní mór go mbeadh Grád H3, ar a laghad, ag iarrthóirí sa Ghaeilge agus Grád H5 in ábhar éigin eile mar aon le grád H6, ar a laghad, i gceithre ábhar eile san Ardteistiméireacht, Béarla agus teanga eile san áireamh.


Tráthchlár Léann an Aistriúcháin, 2021-22


Riachtanais bhreise

Fad an chúrsa

3 bliana

Dáta tosaithe

Meán Fómhair 2021

Gráid A-leibhéil ()

Líon na mac léinn

15

Spriocdháta

Leibhéal NFQ

Modh staidéir

Meáchan ECTS

Dámhachtain

Cód CAO

GY101

Cód

Imlíne an chúrsa

Bliain a hAon
● Gnéithe den Aistriúchán
● Bunscileanna Gramadaí
● Bunscileanna Aistriúcháin

Bliain a Dó
● Gramadach agus Litriú na Gaeilge 1
● Aistriúchán Feidhmeach Téacsanna 1
● Stair an Aistriúcháin in Éirinn
● An tAistriúchán Ríomhchuidithe
● Aistriúchán Feidhmeach Téacsanna 2
● Cruinneas agus Saibhriú Teanga

Bliain a Trí
● Gramadach and Litriú na Gaeilge 2
● Tionscadal
● Fotheidealú
● Aistriúchán Feidhmeach Téacsanna 3
● Eagarthóireacht agus Léamh Profaí
● Téarmeolaíocht

Láthair
Tá Léann an Aistriúcháin á thairiscint ar Champas na hOllscoile i gCathair na Gaillimhe.

Breisoideachas

Tá céim mháistreachta – MA sa Léann Teanga – ar fáil ó Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge; ar cheann d’aidhmeanna an chúrsa sin tá ardoiliúint san aistriúchán a chur ar mhic léinn ionas go mbeidh siad ullmhaithe do mhargadh fostaíochta an aistriúcháin. Múintear cúrsaí ag leibhéal máistreachta freisin sa Ghaeilge agus san Ateangaireacht Chomhdhála. Mic léinn a bhfuil tionscadal taighde ar intinn acu, tig leo freisin tabhairt faoi chlár PhD. 

Cén fáth a roghnófá an cúrsa seo?

Deiseanna fostaíochta

Tá deiseanna iontacha ar fáil do dhaoine a bhfuil cáilíocht acu san aistriúchán de bharr Acht na dTeangacha Oifigiúla agus stádas oifigiúil na Gaeilge san Aontas Eorpach. Ceaptar go mbeidh stádas iomlán ag an nGaeilge san Aontas Eorpach go luath agus go mbeidh a lán jabanna ar thuarastal an-mhaith le fáil, go háirithe ag daoine a bhfuil cáilíocht aitheanta aistriúcháin acu mar aon le teanga Eorpach eile (chomh maith le Gaeilge agus Béarla). Bíonn poist le fáil freisin ag céimithe Léann an Aistriúcháin sna réimsí seo a leanas:

 • cuideachtaí aistriúcháin
 • na meáin chumarsáide
 • eagraíochtaí Gaeilge
 • féinfhostaíocht
 • eagraíochtaí stáit

Cé dó a fheileann an cúrsa seo?

Torthaí foghlama

Socrúchán oibre

Staidéar thar lear

Eagraíochtaí gaolmhara mac léinn

Táillí an chúrsa

Táillí: AE

€5,822 sa bhliain 2021/22 (le deimhniú)

Táillí: Teagasc

€2,598 sa bhliain 2021/22 (le deimhniú)

Táillí: Ranníocaíocht an Mhic Léinn

€3,000 sa bhliain 2021/22 (le deimhniú)

Táillí: Tobhach na mac léinn

€224 sa bhliain 2021/22 (le deimhniú)

Táillí: Neamh AE

€12,750 sa bhliain 2021/22 (le deimhniú)

 

Teagasc: féadfaidh Rialtas na hÉireann é seo a íoc thar do cheann má tá tú i dteideal saortháillí teagaisc - tionscnamh na saortháillí.
Ranníocaíocht an Mhic Léinn: €3,000 - le híoc ag gach mac léinn ach féadfaidh SUSI é a íoc thar do cheann má tá tú i dteideal deontas bunaithe ar thástáil mhaoine ó SUSI.
Tobhach na Mac Léinn:  €224 - caithfidh gach mac léinn an tobhach seo a íoc agus níl sé clúdaithe ag deontas SUSI.

Tuilleadh eolais

Eoin Ó Droighneáin
Riarthóir an Aonaid Aistriúcháin agus Ateangaireachta
Ollscoil na hÉireann, Gaillimh
T: +353 91 49 3366
R: aistriu@oegaillimh.ie

Íoslódálacha

 • MA/Dioplóma Iarchéime (Ateangaireacht Chomhdhála)

  MA/Dioplóma Iarchéime (Ateangaireacht Chomhdhála) PDF (163 KB)

 • Teastas Iarchéime (Léann an Aistriúcháin)

  Teastas Iarchéime (Léann an Aistriúcháin) PDF (182 KB)

 • Réamheolaire Fochéime 2023

  Réamheolaire Fochéime 2023 PDF (2 MB)

 • MA / Dioplóma Iarchéime (Cleachtas Gairmiúil sna Meáin)

  MA / Dioplóma Iarchéime (Cleachtas Gairmiúil sna Meáin) PDF (198 KB)

 • Ard-Dioplóma sa Ghaeilge Fheidhmeach

  Ard-Dioplóma sa Ghaeilge Fheidhmeach PDF (218 KB)

 • An Dioplóma sa Ghaeilge

  An Dioplóma sa Ghaeilge PDF (275 KB)

 • MA/Dioplóma Iarchéime (Léann Teanga)

  MA/Dioplóma Iarchéime (Léann Teanga) PDF (181 KB)

 • Teastas Iarchéime Ardscileanna Gaeilge do Mhúinteoirí

  Teastas Iarchéime Ardscileanna Gaeilge do Mhúinteoirí PDF (185 KB)

 • Dioplóma sa Chultúr Dúchais

  Dioplóma sa Chultúr Dúchais PDF (216 KB)

 • Dioplóma sa Phleanáil agus Buanú Teanga

  Dioplóma sa Phleanáil agus Buanú Teanga PDF (205 KB)

 • International Students

  International Students PDF (154 KB)

 • Ranganna Foirne

  Ranganna Foirne PDF (296 KB)

 • Aistriúchán Closamhairc (Teastas Iarchéime)

  Aistriúchán Closamhairc (Teastas Iarchéime) PDF (168 KB)