Léachtaí um Lón, Earrach 2023

Tá muid ag cur sraith léachtaí ar fáil ag am lóin ar an Aoine ar dhátaí éagsúla i rith an Earraigh.

Dé hAoine, 20 Eanáir
Áit na Gaeilge i litríocht na hÉireann i mBéarla sa 21ú céad: fiche bliain faoi bhláth?
An tOllamh Clíona Ní Ríordáin, Université de la Sorbonne Nouvelle Paris 3 
Seomra an Droichid, Institiúid de Móra, Ollscoil na Gaillimhe agus ar Zoom.

Dé hAoine, 3 Feabhra
Pobal cósta imeallach i ndeisceart Chonamara ag tús an naoú haois déag
An Dr Áine Ní Chonghaile, An Cheathrú Rua
Seomra an Droichid, Institiúid de Móra, Ollscoil na Gaillimhe agus ar Zoom.

Dé hAoine, 3 Márta
Meaisínfhoghlaim agus Gramadach na Gaeilge
An Dr Mary HarrisIar-léachtóir Sinsearach, Roinn na Staire, Ollscoil na Gaillimhe.
Seomra an Droichid, Institiúid de Móra, Ollscoil na Gaillimhe agus ar Zoom.

Dé hAoine, 10 Márta
'An Chruit agus na Cruitirí sa tseanaimsir in Éirinn: blogh dá scéal'
An tOllamh Máirín Ní Dhonnchadha, Roinn na Gaeilge, Ollscoil na Gaillimhe.
Seomra an Droichid, Institiúid de Móra, Ollscoil na Gaillimhe agus ar Zoom

 

 

Déan Cúrsa Linn

Tuigeann mic léinn OÉ Gaillimh go bhfuil siad ag tabhairt faoi chúrsa atá spreagúil agus ábhartha nuair a dhéanann siad staidéar ar chúrsa le hAcadamh na hOllscolaíochta Gaeilge. Leagtar an-bhéim ar shaineolas praitic-bhunaithe chomh maith le bunús maith teoiriciúil inár gcúrsaí, rud a chinntíonn go bhfuil céimithe ardoilte don mhargadh fostaíochta.

Tuarascáil Nuacht, Cúrsaí Reatha agus Pobal Labhartha na Gaeilge TG4 2021

Tuairimí agus dearcthaí lucht labhartha agus lucht féachana na Gaeilge faoin soláthar nuachta agus cúrsaí reatha atá ar fáil dóibh, le fócas ar leith ar sheirbhís TG4.

Taighde déanta ag Ollscoil na hÉireann, Gaillimh le comhairle ó Red C. Taighde coimisiúnaithe ag TG4 le tacaíocht ó Údarás Craolachán na hÉireann.

Déantar cur síos sa tuarascáil seo ar thionscadal taighde a d’fhiosraigh dearcthaí agus tuairimí phobal na Gaeilge faoin soláthar nuachta atá ar fáil - na foinsí nuachta atá in úsáid, na fáthanna go dtéann siad chuig na foinsí sin, a gcuid tuairimí faoin soláthar nuachta trí Ghaeilge, agus a gcuid mianta faoinar mhaith leo a fheiceáil sa tairiscint nuachta Gaeilge amach anseo. Bhí béim ar leith sa tionscadal seo ar sholáthar nuachta TG4, agus dearcthaí an phobail ina leith.

Léirítear i dtorthaí an taighde gur ar líne a fhaigheann formhór na ndaoine a gcuid nuachta — bíodh is gur ar na soláthróirí traidisiúnta atá tromlach ag triail. Cé go bhfuil daoine óga níos gníomhaí ar líne, léirítear anseo go bhfuil tromlach na ndaoine i ngach aoisghrúpa anois ag dul i ngleic go rialta le foinsí nuachta ar líne. Feiceann muid go bhfuil éileamh láidir ann do sheirbhís nuachta trí Ghaeilge.

Is féidir an tuarascáil a léamh anseo: Tuarascáil Cúrsaí Reatha TG4 2021.

 

OÉ, Gaillimh agus RTÉ le comhoibriú ar chlár nua MA

Tá Meamram Comhthuisceana sínithe idir OÉ, Gaillimh agus RTÉ chun clár nua MA sa chleachtas gairmiúil sna meáin a chur ar fáil, le béim ar an bhfoghlaim phraiticbhunaithe trí mheán na Gaeilge i stiúideonna éagsúla de chuid RTÉ. Cuirfidh Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge in OÉ, Gaillimh an MA (Cleachtas Gairmiúil sna Meáin) ar fáil ó Mheán Fómhair 2018. Beidh sé ar fáil ar bhonn lánama agus go páirtaimseartha.

Clár léinn nuálach agus solúbtha é seo ina bhfuil meascán den staidéar acadúil ar líne agus tréimhsí suntasacha i mbun taithí oibre phraiticbhunaithe in RTÉ san iriseoireacht, sa chraoltóireacht agus i gcruthú ábhair don raidió, don teilifís, agus d’ardáin éagsúla ar líne.

Beidh na mic léinn ag foghlaim in OÉ, Gaillimh; in aonaid Ghaeilge de chuid RTÉ i nDomhnach Broc; agus i stiúideonna réigiúnacha i gConamara agus i gceantair Ghaeltachta eile.

"Tá RTÉ thar a bheith sásta a bheith i mbun comhpháirtíochta le hOllscoil na hÉireann, Gaillimh sa togra suntasach seo," a dúirt Grúpcheannasaí Gaeilge RTÉ, Rónán Mac Con Iomaire.

Dúirt stiúrthóir an chláir, an Dr Uinsionn Mac Dubhghaill, go mbeadh tionchar mór ag céimithe an chláir ar na meáin in Éirinn sna blianta atá romhainn.

"Tá an clár léinn ag freastal ar éilimh ó mhic léinn ar chláir iarchéime a bhfuil naisc láidre acu le fostóirí agus leis an margadh. Tá sé ag teacht dá réir leis na moltaí sa Final Report in respect of a Strategy for the Development of Skills for the Audiovisual Industry in Ireland, a d'fhoilsigh na comhairleoirí Crowe Horwath i mBealtaine 2017."

Tuilleadh eolais ó Aodh Ó Coileáin: aodh.ocoileain@oegaillimh.ie

Imlíne an chláir ar fáil anseo.

TG4 Foghlaim (Buaiteoir an Séala Eorpach Teanga 2017)

Tá TG4 i gcomhar le hOllscoil na hÉireann, Gaillimh tar éis suíomh nua físe a chur ar fáil ar www.tg4.ie/foghlaim do dhaltaí iar-bhunscoile atá ag ullmhú do Bhéaltriail Ghaeilge na hArdteistiméireachta. Is acmhainn nua oideachais closamhairc TG4 Foghlaim, atá curtha in oiriúint do riachtanais dhaltaí na hArdteistiméireachta, ach is féidir le foghlaimeoirí ar leibhéal ar bith an t-ábhar seo a úsáid lena gcuid scileanna Gaeilge a fhorbairt. Tá an acmhainn seo ar fáil saor in aisce do dhaltaí agus d’fhoghlaimeoirí eile in Éirinn agus ar fud an domhain.

Buaiteoir an Séala Eorpach Teanga 2017

Tá TG4 i gcomhar le hOllscoil na hÉireann, Gaillimh tar éis suíomh nua físe a chur ar fáil ar www.tg4.ie/foghlaim do dhaltaí iar-bhunscoile atá ag ullmhú do Bhéaltriail Ghaeilge na hArdteistiméireachta.

Is acmhainn nua oideachais closamhairc TG4 Foghlaim, atá curtha in oiriúint do riachtanais dhaltaí na hArdteistiméireachta, ach is féidir le foghlaimeoirí ar leibhéal ar bith an t-ábhar seo a úsáid lena gcuid scileanna Gaeilge a fhorbairt. Tá an acmhainn seo ar fáil saor in aisce do dhaltaí agus d’fhoghlaimeoirí eile in Éirinn agus ar fud an domhain.

Is furasta an suíomh gréasáin nua seo a úsáid agus beidh ábhar nua á chur ar fáil ann go leanúnach; ag tús gach seachtaine i rith na scoilbhliana, cuirfear cleachtaí nua in airde ann atá bunaithe ar mhíreanna físe ó scoth na gclár ar TG4. Tá na ceachtanna féin bunaithe ar thopaicí an tSiollabais Ardteistiméireachta agus ar fáil saor in aisce.

Is comhpháirtíocht idir TG4 agus Ollscoil na hÉireann, Gaillimh an togra seo agus táthar ag súil go rachaidh sé chun tairbhe do dhaltaí agus do mhúinteoirí araon.

Tuilleadh Eolais: caroline.ni.dhubhchoin@tg4.ie / 091 505050