An fadscannán Foscadh le Seán Breathnach

Comhghairdeas le Seán Breathnach, Feidhmeannach Cumarsáide Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, OÉ Gaillimh, a bhuaigh an Gradam don Chéad Fhadscannán Éireannach ab fhearr don fadscannán Foscadh, scéal faoi dhuine soineanta tuaithe a chailleann a threo sa saol tar éis bhás a mhuintire, ag Fleadh Scannán na Gaillimhe 2021. Bhí Seán i measc an chúigir a bhí ainmnithe don ghradam Bingham Ray New Talent.

 

Ranganna Comhrá Gaeilge don Fhoireann 2021-2022

Tá Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge ag tairiscint ranganna Gaeilge d’Fhoireann uile na hOllscoile i rith na bliana acadúla 2021-2022, ag tosú an tseachtain dar tús 20 Meán Fómhair 2021. Beidh ranganna comhrá Gaeilge á dtairiscint ag gach uile leibhéal ó bhunranganna go hardranganna. 

Irish Conversation classes for staff 2021-2022

Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge are offering Irish classes to the University’s staff during the Academic year 2021-2022, commencing on the week beginning 20 September 2021. Classes will be provided for all levels from beginners to advanced. 

‌ Clárú: Ar líne roimh Dé Máirt 31 Lúnasa 2021 / Registration: Online by 31 August 2021 

Tá gach eolas ar fáil anseo.

 

Iriseoireacht na Gaeilge: Cá bhfaigheann pobal na Gaeilge a soláthar nuachta?

Nuacht, Cúrsaí Reatha agus Pobal Labhartha na Gaeilge

Tuairisc faoin taighde a rinne Aonad Léann na Cumarsáide in OÉ Gaillimh i gcomhar leis an togra taighde Fios Físe le comhailre ón áisíneacht taighde Red C. Tuairimí agus dearcthaí lucht labhartha agus lucht féachana na Gaeilge faoin soláthar nuachta agus cúrsaí reatha atá ar fáil dóibh, le fócas ar leith ar sheirbhís TG4. 

Is comhfhiontar í an obair seo idir Ollscoil na hÉireann, Gaillimh agus TG4, i gcomhar leis an áisíneacht taighde, Red C. Is iad TG4 a rinne an taighde seo a choimisiúnú, thug siad comhairle dúinn faoi eilimintí éagsúla de sholáthar nuachta TG4, agus bhí ionchur acu i ndearadh na gceisteanna do shuirbhé Fios Físe agus an suirbhé oscailte

Tá an taighde coimisiúnaithe ag TG4 le tacaíocht ón Údarás Craolachán na hÉireann

Chun cóip den tuarascáil a léamh Tuarascáil Cúrsaí Reatha TG4 2021

 

Ag cur oiliúint ar na Múinteoirí, Ag mealladh na bhFoghlaimeoirí

Maoinithe ag an bhFóram Náisiúnta um Fheabhsú Múinteoireachta agus Foghlama, is é aidhm thionscadal LILAC cuidiú le múinteoirí agus le foghlaimeoirí teanga tairbhe a bhaint as na dúshláin dhigiteacha atá os a gcomhair agus an cumas digiteach is gá chun an leas is fearr a bhaint as na buntáistí na ríomhfhoghlama a shealbhú

 

GAIRM AR PHÁIPÉIR: SAOTHAR BHREANDÁIN UÍ EITHIR

SEIMINEÁR FÍORÚIL LAE 
Tá sé i gceist ag Cló Iar-Chonnacht, i gcomhar le OÉ Gaillimh, athchuairt chriticiúil a thabhairt ar shaothar Bhreandáin Uí Eithir (1930-1990) ag seimineár fíorúil lae Dé hAoine, an 24 Meán Fómhair 2021. Eagrófar roinnt seisiún léachtaí agus painéal plé ag seimineár gréasáin ar an 24 Meán Fómhair. Tá sé i gceist ag Cló Iar-Chonnacht cnuasach aistí a fhoilsiú bunaithe ar imeachtaí an tseimineáir. 

Tuilleadh eolais anseo nó seol rphost chuig:
Mícheál Ó Conghaile: moccic22@outlook.com
Dónall Ó Braonáin: donall.obraonain@oegaillimh.ie

Gairm ar Pháipéir: Saothar Bhreandáin Uí Eithir - i bhfoirm PDF 

 

Léann Teanga: An Reiviú

Tá an naoú heagrán den iris phiarmheasúnaithe Léann Teanga: An Reiviú ar fáil ar líne anois

Foilsítear An Reiviú mar chuid den chúrsa MA sa Léann Teanga. Baineann an iris leis na réimsí éagsúla teanga seo a leanas: an t-aistriúchán, an tsochtheangeolaíocht, an teangeolaíocht, teagasc teangacha, pleanáil teanga, dúchas agus cúrsaí cumarsáide.  Foilseofar ann freisin léirmheasanna ar nuafhoilseacháin a bhaineann leis na réimsí léinn thuas. Faigheann An Reiviú maoiniú bliantúil ó Fhoras na Gaeilge.

Tuilleadh eolais ar fáil ó: reiviuleannteanga@oegaillimh.ie

 

Gach Máirt

Bíonn an clár Caoi Cainte le mic léinn Cumarsáide an Acadaimh le cloisteáil ar Flirt FM idir 1:00 - 2:00 i.n. Is féidir éisteacht siar leis na cláir atá déanta roimhe seo ar an nasc seo - www.mixcloud.com/caoicainte/