Pointí Iontrála (2016)
395

Forléargas ar an gCúrsa

Cuireann Coláiste an Ghnó, an Bheartais Phoiblí agus an Dlí an chéim seo ar fáil i gcomhpháirtíocht le hAcadamh na hOllscolaíochta Gaeilge. Clár céime ceithre bliana sa Tráchtáil é seo a bhfuil staidéar ar an nGaeilge mar chuid de. Tabharfaidh sé seo deis do mhic léinn a gcuid scileanna teanga a fhorbairt agus iad ag fáil léargas den scoth ar shaol an ghnó agus an chultúir. Feilfidh an cháilíocht seo do mhic léinn ar mian leo gairm le gnó nó ar mian leo rogha leathan gairmeacha a bheith acu. An buntáiste is mó atá ag mic léinn an chúrsa seo ná an seimeastar Gaeltachta agus an tréimhse taithí oibre a chuirtear ar fáil i mbliain a trí den chéim.

Iarratais agus roghnúchán

Eolas faoi na teagascóirí

Dorothy Ní Uigín, PhD
Lisa Ní Fhlatharta, MA
Fiona Ní Chualáin, MA
Máire Ní Chualáin, MA
Belinda McHale, MA
Eoin Ó Droighneáin, MA
Bríd Ní Fhatharta, BA, BL
Celine Ní Dhireáin, MBS
Noríta Ní Chartúir, BA, A.D.O
Gearóid Ó Cadhain, MSc
Jeannine Woods, PhD

Riachtanais agus measúnú

Sonraí an chúrsa

Riachtanais iontrála

C3 Ardleibhéil ar a laghad in dhá ábhar agus pas i gceithre ábhar Ardleibhéil nó Gnáthleibhéil eile san Ardteistiméireacht lena n-áirítear Gaeilge, Béarla, teanga eile, Matamaitic, agus aon dá ábhar eile atá aitheanta i gcomhair iontrála. Is riachtanas chomh maith é C3 Ardleibhéal sa Ghaeilge.

Riachtanais bhreise

Fad an chúrsa

4 bliana

Dáta tosaithe

Meán Fómhair 2019

Gráid A-leibhéil (2016)

Líon na mac léinn

15

Spriocdháta

Leibhéal NFQ

Modh staidéir

Meáchan ECTS

Dámhachtain

Cód CAO

GY208

Cód

Imlíne an chúrsa

Clár céime ceithre bliana sa Tráchtáil é seo a bhfuil staidéar ar an nGaeilge mar chuid de. Tabharfaidh sé seo deis do mhic léinn a gcuid scileanna teanga a fhorbairt agus iad ag fáil léargais den scoth ar shaol an ghnó agus an chultúir. Feilfidh an cháilíocht seo do mhic léinn ar mian leo gairm le gnó nó ar mian leo rogha leathan gairmeacha a bheith acu.

Leagan Amach an Chúrsa
Bliain a hAon
Modúil Éigeantacha
Réamheolas ar Bhainistíocht/Cuntasaíocht Airgeadais (Introduction to Management/Financial Accounting)
Prionsabail Mhicreacnamaíochta/Mhaicreacnamaíochta (Principles of Microeconomics/ Macroeconomics)
Córais Faisnéise Gnó & Bainistíocht Faisnéise don Ghnó (Business Information Systems & Information Management for Business)
Matamaitic & Staitisticí don Ghnó (Mathematics & Statistics for Business)
Smaointeoireacht Bhainistíochta Chomhaimseartha (Contemporary Management Thought)
Smaointeoireacht Mhargaíochta Chomhaimseartha (Contemporary Marketing Thought)
Gaeilge

Bliain a Dó
Modúil Éigeantacha
Gaeilge
Modhanna Staitistiúla Infeireacha don Ghnó (Inferential Statistical Methods for Business)
Margaíocht Ghnímh (Action Marketing)
Eacnamaíocht Bhainistíochta (Managerial Economics)
Cuntasaíocht Bhainistíochta I (Management Accounting I)
Iompraíocht Eagraíochtúil (Organisational Behaviour)
Gnó Airgeadais I nó Caidreamh Fostaíochta (Business Finance I or Employment Relations)
Maicreacnamaíocht & an Timpeallacht Ghnó nó Dlí an Ghnó I (Macroeconomics & the Business environment or Business Law I)

Roghnaigh ceann amháin acu seo a leanas:
Tuairisciú Airgeadais Idirnáisiúnta I (International Financial Reporting I)
Eacnamaíocht an Bheartais Phoiblí (Economics of Public Policy)
Réamhchúrsa in Eacnamaíocht an Airgeadais (Introduction to Financial Economics)
Ardmhodhanna Staitistiúla don Ghnó (Advanced Statistical Methods for Business)
Athrú Eagraíochtúil a Bhainistiú (Management of Organisational Change)
Iompraíocht Tomhaltóirí (Consumer Behaviour)
Bainistíocht Tionscadal & Córas Faisnéise (Information Systems & Project Management)

Bliain a Trí
Bíonn an tríú bliain den chlár roinnte idir clár intéirneachta a mhairfidh seimeastar amháin i dtimpeallacht Ghaeilge agus seimeastar amháin ag staidéar trí Ghaeilge ar champas Gaeltachta OÉ Gaillimh ar an gCeathrú Rua.

Bliain a Ceathair
Modúil Éigeantacha
Straitéis Ghnó (Business Strategy)
Nuálaíocht: Cruthaitheacht & Fiontar (Innovation: Creativity and Enterprise)
Gaeilge
Éire sa Gheilleagar Domhanda (Ireland in the Global Economy)
Eitic agus Dualgas Sóisialta Corparáideach (Ethics and Corporate Social Responsibility)


Roghnaigh modúil ó na réimsí seo a leanas:
Cuntasaíocht & Tomhas Feidhmíochta (Accounting & Performance Measurement)
Eacnamaíocht & Beartas Poiblí (Economics & Public Policy)
Acmhainní Daonna a Bhainistiú (Management of Human Resources)
Bainistíocht Margaíochta (Marketing Management)
Gnó Digiteach & Anailísíocht (Digital Business & Analytics)
Airgeadas (Finance)
Dlí an Ghnó (Business Law)
Gnó Idirnáisiúnta (International Business)
Oibríochtaí/Lóistíocht (Operations/Logistics)

Breisoideachas

Féadfaidh céimithe an chúrsa tabhairt faoi réimse leathan clár iarchéime ina ndisciplín roghnach, sa Ghaeilge nó san Oideachas (Múinteoireacht san áireamh).

Cén fáth a roghnófá an cúrsa seo?

Deiseanna fostaíochta

Is mór an seans go bhfaighidh céimithe an chláir seo fostaíocht in institiúidí Gaeltachta, cuntasaíocht, sainchomhairleoireacht bhainistíochta, margaíocht, bainistíocht acmhainní daonna, airgeadas (baincéireacht & árachas), agus seirbhísí comhairle beartais eacnamaíoch.

Cé dó a fheileann an cúrsa seo?

Torthaí foghlama

Socrúchán oibre

Staidéar thar lear

Eagraíochtaí gaolmhara mac léinn

Táillí an chúrsa

Táillí: AE

€5,822 sa bhliain 2019/20 (le deimhniú)

Táillí: Teagasc

€2,598 sa bhliain 2019/20 (le deimhniú)

Táillí: Ranníocaíocht an Mhic Léinn

€3,000 sa bhliain 2019/20 (le deimhniú)

Táillí: Tobhach na mac léinn

€224 sa bhliain 2019/20 (le deimhniú)

Táillí: Neamh AE

€12,750 sa bhliain 2019/20 (le deimhniú)

- Teagasc: féadfaidh Rialtas na hÉireann é seo a íoc thar do cheann má tá tú i dteideal saortháillí teagaisc - tionscnamh na saortháillí.
- Ranníocaíocht an Mhic Léinn: €3,000 - le híoc ag gach mac léinn ach féadfaidh SUSI é a íoc thar do cheann má tá tú i dteideal deontas bunaithe ar thástáil mhaoine ó SUSI.
- Tobhach na Mac Léinn:  €224 - caithfidh gach mac léinn an tobhach seo a íoc agus níl sé clúdaithe ag deontas SUSI.

Tuilleadh eolais

An Dr Dorothy Ní Uigín
Riarthóir Theagasc na Gaeilge
T: +353 91 49 3493
R: dorothy.niuigin@oegaillimh.ie

Íoslódálacha

 • MA/Dioplóma Iarchéime (Ateangaireacht Chomhdhála)

  MA/Dioplóma Iarchéime (Ateangaireacht Chomhdhála) PDF (163 KB)

 • Teastas Iarchéime (Léann an Aistriúcháin)

  Teastas Iarchéime (Léann an Aistriúcháin) PDF (182 KB)

 • Réamheolaire Fochéime 2023

  Réamheolaire Fochéime 2023 PDF (2 MB)

 • MA / Dioplóma Iarchéime (Cleachtas Gairmiúil sna Meáin)

  MA / Dioplóma Iarchéime (Cleachtas Gairmiúil sna Meáin) PDF (198 KB)

 • Ard-Dioplóma sa Ghaeilge Fheidhmeach

  Ard-Dioplóma sa Ghaeilge Fheidhmeach PDF (218 KB)

 • An Dioplóma sa Ghaeilge

  An Dioplóma sa Ghaeilge PDF (275 KB)

 • MA/Dioplóma Iarchéime (Léann Teanga)

  MA/Dioplóma Iarchéime (Léann Teanga) PDF (181 KB)

 • Teastas Iarchéime Ardscileanna Gaeilge do Mhúinteoirí

  Teastas Iarchéime Ardscileanna Gaeilge do Mhúinteoirí PDF (185 KB)

 • Dioplóma sa Chultúr Dúchais

  Dioplóma sa Chultúr Dúchais PDF (216 KB)

 • Dioplóma sa Phleanáil agus Buanú Teanga

  Dioplóma sa Phleanáil agus Buanú Teanga PDF (205 KB)

 • International Students

  International Students PDF (154 KB)

 • Ranganna Foirne

  Ranganna Foirne PDF (296 KB)

 • Aistriúchán Closamhairc (Teastas Iarchéime)

  Aistriúchán Closamhairc (Teastas Iarchéime) PDF (168 KB)