Pointí Iontrála (2022)
440

Forléargas ar an gCúrsa

Céim bheoga sna meáin agus sa Ghaeilge is ea an BA (Cumarsáid & Gaeilge), a bhíonn á teagasc go hiomlán trí mheán na Gaeilge ar champas na Gaillimhe, agus a mhaireann ar feadh ceithre bliana. Tá meascán tomhaiste inti den staidéar acadúil agus den oiliúint phraiticiúil san iriseoireacht, sa léiriú teilifíse agus raidió, sa chraoltóireacht agus sna hilmheáin, chomh maith le staidéar ar theanga agus ar litríocht na Gaeilge. Céim chruthaitheach dhá ábhar onóracha atá inti, agus tá sí á tairiscint ag an Acadamh i gcomhpháirt le Roinn na Gaeilge, OÉ Gaillimh. Treisíonn an cur chuige seo gnéithe d’oidhreacht liteartha, chultúrtha agus teanga na Gaeilge, agus tugann sé deis duit cáilíocht mhúinteoireachta sa Ghaeilge a bhaint amach ina dhiaidh.

Sa tríú bliain beidh deis agat taithí oibre a fháil in earnáil na meán, nó tionscadal ‘foghlaim sa phobal’ a chur i gcrích. Gheobhaidh tú cúnamh agus tacaíocht aonair agus taithí fhíorluachmhar sna meáin mar intéirneach le TG4, RTÉ, Raidió na Gaeltachta nó san earnáil neamhspleách raidió agus teilifíse.
Beidh deis agat cur le do chumas sa Ghaeilge agus tuiscint níos doimhne a fháil ar shaíocht na Gaeltachta agus tú ar Sheimeastar Gaeltachta ar an gCeathrú Rua i gceartlár Ghaeltacht Chonamara.

An raibh a fhios agat?
Chomh maith leis an gcéim ainmnithe seo, is féidir staidéar a dhéanamh ar na meáin trí Ghaeilge mar chuid den chéim GY101 BA (Comhonóracha). Eolas ar fáil anseo: http://www.nuigalway.ie/acadamh/cursai/cursai_ceime/leann_cumarsaide/

Má roghnaíonn tú Léann na Cumarsáide mar ábhar ar GY101 BA (Comhonóracha), beidh deis agat athrú sa dara bliain go dtí an chéim ainmnithe, GY122 BA (Cumarsáid agus Gaeilge) ag brath ar do chuid torthaí sa Chéad Bhliain. An buntáiste a bhaineann leis seo ná go mbeidh deis ansin agat tairbhe a bhaint as an taithí oibre luachmhar sa tríú bliain den chéim ainmnithe GY122.

LEAGAN BÉARLA ANSEO/ENGLISH VERSION HERE

 
 
 
 
 
 

Iarratais agus roghnúchán

Eolas faoi na teagascóirí

Riachtanais agus measúnú

Sonraí an chúrsa

Riachtanais iontrála

Íosghráid A-Leibhéil: CCC (A-Leibhéal) nó a gcomhionann; Grád C sa Ghaeilge A-Leibhéal

Riachtanais Iontrála Ardteistiméireachta: Cuirtear fáilte roimh iarratais ó dhaoine a bhfuil caighdeán H5 san Ardteistiméireacht bainte amach acu sa Ghaeilge agus a shásaíonn riachtanais iontrála ghinearálta na hOllscoile.

 

 

 
 
 
 
 
 

Riachtanais bhreise

Fad an chúrsa

Cúrsa lánaimseartha in imeacht ceithre bliana

Dáta tosaithe

Meán Fómhair gach bliain

Gráid A-leibhéil (2022)

Líon na mac léinn

25

Spriocdháta

Leibhéal NFQ

8

Modh staidéir

Meáchan ECTS

Dámhachtain

BA

Cód CAO

GY122

Cód

Imlíne an chúrsa

Bliain a hAon
Scéalaíocht Dhigiteach
Cleachtas Léirithe na Meán
Litríocht agus Cultúr na Gaeilge
Bunús na hIriseoireachta
Na Meáin agus an tSochaí
An Teanga Bheo


Bliain a Dó
Dearadh Físe
Craoltóireacht
Anailís na Meán
Teanga na Nua-Ghaeilge I & II
Litríocht na Gaeilge 1200-1900
An Nualitríocht
Teicneolaíochtaí na Meán
Dlí, Eiticí agus an Córas Poiblí
An Gné-Alt
Teanga agus Pobal

Bliain a Trí (Seimeastar Gaeltachta & Socrúchán Oibre)

Bliain a Trí • Seimeastar Gaeltachta: An Tionscadal Cumarsáide Gaeltachta, An Ghaeilge don Scáileán, Inniúlachtaí Gairme, Teanga na Cumarsáide. • Dara Seimeastar: Intéirneacht i gcomhlacht meán nó caidrimh phoiblí, nó tionscadal ‘foghlaim sa phobal’, nó tréimhse thar lear.

Bliain a Ceathair    
Geilleagar na Meán
Dúshláin na Meán Sóisialta
Scriptscríobh
Teanga na Cumarsáide
Teanga agus Pobal
Iriseoireacht Fheidhmeach
Tionscadal Deireadh Céime
Litríocht na Gaeilge 1200-1900
Litríocht na Gaeilge
Luchtanna Féachana na Meán

Seimeastar Gaeltachta & Socrúchán Oibre
Beidh an chéad seimeastar den tríú bliain ar siúl in Ionad na hOllscoile ar an gCeathrú Rua i gcroílár Ghaeltacht Chonamara. Beidh deis agat ansin barr feabhais a chur ar labhairt na teanga, agus tuiscint a fháil ar oidhreacht agus ar dhúchas na Gaeltachta. Sa dara seimeastar beidh deis agat taithí oibre a fháil in earnáil na meán, nó tionscadal ‘foghlaim sa phobal’ a chur i gcrích. Gheobhaidh tú cúnamh agus tacaíocht aonair agus taithí fhíorluachmhar sna meáin mar intéirneach le TG4, RTÉ, Raidió na Gaeltachta nó san earnáil neamhspleách raidió agus teilifíse. Gheobhaidh tú tuiscint ar leith ar shaol na meán comhaimseartha san intéirneacht sin, déanfaidh tú teagmhálacha luachmhara, agus gheobhaidh tú scileanna praiticiúla ar an láthair oibre a sheasfaidh leat agus tú sa tóir ar phost amach anseo. Más maith leat na deiseanna a bhaineann le socrúchán oibre thar sáile nó clár Erasmus a fhiosrú, beimid lánsásta comhairle a chur ort ina dtaobh.

Bliain a hAon
Sa chéad bhliain faigheann tú tuiscint ar an léiriú físe agus fuaime trí ghearrfhíseáin a thaifeadadh ar an bhfón cliste, eagarthóireacht a dhéanamh orthu, agus gnéithe den chraoltóireacht raidió a chleachtadh. Foghlaimíonn tú bunphrionsabail na hiriseoireachta, tugtar cúnamh duit féith na cruthaitheachta a fhorbairt ar bhealaí éagsúla, agus scrúdaíonn tú cuid de na teicneolaíochtaí úra cumarsáide. Forbraíonn tú do chumas anailíse agus machnaimh agus an litearthacht chriticiúil trí staidéar a dhéanamh ar théacsanna ábhartha, forbraíonn tú do chuid scileanna cur i láthair trí pháirt ghníomhach a ghlacadh i ndíospóireachtaí bríomhara, agus cuireann tú go mór le do chumas i labhairt agus i scríobh na Gaeilge.

Faoi mar a tharlaíonn i gcláir léinn eile sna Dána, sa chéad bhliain déanann tú staidéar ar thrí ábhar léinn. Chomh maith le Cumarsáid agus Gaeilge, mar sin, roghnóidh tú ábhar amháin eile as na cinn seo a leanas: Léann an Aistriúcháin, Fraincis, Béarla, Stair, Matamaitic, Léann an Dlí, Síceolaíocht, an tSibhialtacht Cheilteach, Eacnamaíocht, Léann na Socheolaíochta agus na Polaitíochta, Teicneolaíocht na Faisnéise, an Bhreatnais, Spáinnis, Seandálaíocht. Moltar duit Léann an Aistriúcháin a roghnú chun cur le do chumas teanga.

Bliain a Dó
Sa dara bliain cuireann tú le do chuid scileanna san iriseoireacht chraolta agus scríofa, scrúdaíonn tú tionchar na meán mar uirlisí múnlaithe meoin, agus déanann tú iniúchadh ar stair na meán Gaeilge. Scrúdaíonn tú gnéithe éagsúla de litríocht na Gaeilge sa tréimhse 1200-1900 agus gnéithe den nualitríocht, agus leagtar béim ar shealbhú na teanga mar theanga bheo labhartha. Cuireann tú leis an tuiscint atá agat ar an íomhá shocair agus ar an íomhá ghluaisteach, ar 'ghramadach na seatanna' agus ar 'ghramadach na heagarthóireachta', agus forbraíonn tú do chuid scileanna i réimse na teicneolaíochta faisnéise agus sa chraoltóireacht i gcoitinne.

Bliain a Trí
Buntáiste mór a bhaineann leis an gcúrsa is ea an deis a fhaigheann tú sa tríú bliain taithí luachmhar a fháil mar intéirneach le TG4, RTÉ, Raidió na Gaeltachta nó san earnáil neamhspleách raidió agus teilifíse. Gheobhaidh tú tuiscint ar leith ar shaol na meán comhaimseartha san intéirneacht sin, déanfaidh tú teagmhálacha luachmhara, agus gheobhaidh tú scileanna praiticiúla ar an láthair oibre a sheasfaidh leat agus tú sa tóir ar phost amach anseo. Chomh maith leis sin caithfidh tú seimeastar iomlán i mbun staidéir in Ionad na hOllscoile ar an gCeathrú Rua i gcroílár Ghaeltacht Chonamara. Beidh deis agat ansin barr feabhais a chur ar labhairt na teanga, agus tuiscint a fháil ar oidhreacht agus ar dhúchas na Gaeltachta.

Bliain a Ceathair
Sa bhliain dheiridh leanfaidh tú den staidéar ar theanga agus ar litríocht na Gaeilge, agus déanfaidh tú iniúchadh ar chuid de na dúshláin a bheireann na meáin shóisialta do na meáin thraidisiúnta. Gheobhaidh tú oiliúint phraiticiúil ar nuatheicneolaíochtaí cumarsáide a bhaineann leis na meáin, déanfaidh tú staidéar ar ghnéithe éagsúla de na meáin, an iriseoireacht san áireamh, agus cuirfidh tú mórthionscadal deiridh céime i gcrích.

Meantóirí Bliana
An Chéad Bhliain - Fionn Ó Sealbhaigh
An Chéad Bhliain - Seán Breathnach
An Tríu Bliain - Nórita Ní Chartúir
An Ceathrú Bliain - Dan Dwyer
 
 
 
[an error occurred while processing this directive]

Breisoideachas

MA/Dioplóma Iarchéime (Cleachtas Gairmiúil sna Meáin)
Cód PAC: GYA97 (lánaimseartha), GYA98 (páirtaimseartha)

Páirtnéireacht eisceachtúil idir Ollscoil na hÉireann, Gaillimh agus Raidió Teilifís Éireann is ea an MA (Cleachtas Gairmiúil sna Meáin) atá á chur ar fáil trí mheán na Gaeilge ag Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge. Faoin bpáirtnéireacht seo, déanfaidh tú staidéar agus anailís chriticiúil ar na meáin agus ar chruinnscríobh na Gaeilge san Ollscoil agus ar líne; agus déanfaidh tú staidéar ar chleachtais ghairmiúla chomhaimseartha sna meáin in aonaid Ghaeilge éagsúla de chuid RTÉ i gConamara agus i mBaile Átha Cliath. Cur chuige nuálach agus tarraingteach é seo: beidh deis agat tréimhsí suntasacha a chaitheamh ar láithreacha oibre RTÉ le linn an chláir, ní mar ghnáth-intéirneach, ach mar mhac léinn a bheidh faoi stiúir acadúil leanúnach. Ar an gcaoi sin gheobhaidh tú taithí luachmhar san iriseoireacht, sa chraoltóireacht, agus i gcruthú ábhair d'ardáin ilmheán, agus tú ag feidhmiú mar 'chleachtóir machnamhach' sa mhórchraoltóir náisiúnta.

 
 
 
 
 
 

Cén fáth a roghnófá an cúrsa seo?

Deiseanna fostaíochta

Agus do chéim bainte amach agat beidh tú oilte sa léiriú teilifíse agus raidió, sa chraoltóireacht, san iriseoireacht chlóite agus ar líne, sna hilmheáin agus i dteicneolaíochtaí digiteacha éagsúla. Beidh tú inniúil ar struchtúr an scéil agus ar theanga na físe; beidh tú in ann anailís a dhéanamh ar ról na meán sa tsochaí chomhaimseartha; agus beidh tuiscint ghrinn agat ar shaol agus ar chultúr na teanga mar theanga bheo sa lá atá inniu ann. Is é taithí chéimithe an chláir ná gur buntáiste suntasach dóibh é a líofacht Ghaeilge agus iad sa tóir ar fhostaíocht i margadh fíoriomaíoch na meán, margadh na teilifíse agus an raidió ach go háirithe. Ar na fostóirí sa bhaile agus i gcéin a fhostaíonn céimithe an chláir tá RTÉ, TG4, BBC, stáisiúin raidió áitiúla, comhlachtaí léiriúcháin neamhspleácha agus comhlachtaí caidrimh phoiblí. Is bunús láidir é céim sna meáin agus sa Ghaeilge i ngairmeacha eile: sa pholaitíocht, sa ghnó, sa bhainistíocht, san earnáil neamhbhrabúis (eagraíochtaí neamhrialtasacha agus catharthanachta), agus san earnáil phoiblí.

Pointe Eolais
Bhuaigh mic léinn na Cumarsáide Smedia in 2022 don Chlár Raidió Gaeilge is fearr dar teideal ‘Abair Amach É’.


 
 
 
 
 
 

Cé dó a fheileann an cúrsa seo?

Torthaí foghlama

Socrúchán oibre

Beidh an chéad seimeastar den tríú bliain ar siúl in Ionad na hOllscoile ar an gCeathrú Rua i gcroílár Ghaeltacht Chonamara. Beidh deis agat ansin barr feabhais a chur ar labhairt na teanga, agus tuiscint a fháil ar oidhreacht agus ar dhúchas na Gaeltachta. Sa dara seimeastar beidh deis agat taithí oibre a fháil in earnáil na meán, nó tionscadal ‘foghlaim sa phobal’ a chur i gcrích. Gheobhaidh tú cúnamh agus tacaíocht aonair agus taithí fhíorluachmhar sna meáin mar intéirneach le TG4, RTÉ, Raidió na Gaeltachta nó san earnáil neamhspleách raidió agus teilifíse. Gheobhaidh tú tuiscint ar leith ar shaol na meán comhaimseartha san intéirneacht sin, déanfaidh tú teagmhálacha luachmhara, agus gheobhaidh tú scileanna praiticiúla ar an láthair oibre a sheasfaidh leat agus tú sa tóir ar phost amach anseo. Más maith leat na deiseanna a bhaineann le socrúchán oibre thar sáile nó clár Erasmus a fhiosrú, beimid lánsásta comhairle a chur ort ina dtaobh.

 

 
 
 
 
 
 

Staidéar thar lear

Eagraíochtaí gaolmhara mac léinn

Táillí an chúrsa

Táillí: AE

€5,822 sa bhliain 2022/23 (le deimhniú)

Táillí: Teagasc

€2,598 sa bhliain 2022/23 (le deimhniú)

Táillí: Ranníocaíocht an Mhic Léinn

€3,000 sa bhliain 2022/23 (le deimhniú)

Táillí: Tobhach na mac léinn

€224 sa bhliain 2022/23 (le deimhniú)

Táillí: Neamh AE

€12,750 sa bhliain 2022/23 (le deimhniú)

 Táillí AE 2019/20:
- Teagasc: féadfaidh Rialtas na hÉireann é seo a íoc thar do cheann má tá tú i dteideal saortháillí teagaisc - tionscnamh na saortháillí.
- Ranníocaíocht an Mhic Léinn: €3,000 - le híoc ag gach mac léinn ach féadfaidh SUSI é a íoc thar do cheann má tá tú i dteideal deontas bunaithe ar thástáil mhaoine ó SUSI.
- Tobhach na Mac Léinn:  €224 - caithfidh gach mac léinn an tobhach seo a íoc agus níl sé clúdaithe ag deontas SUSI.

 

Tuilleadh eolais

Dan Dwyer
Ceann Aonad na Cumarsáide
Áras na Gaeilge
Ollscoil na Gaillimhe
Gaillimh
H91 F8DY

R: cumarsaid@ollscoilnagaillimhe.ie
R: dan.dwyer@ollscoilnagaillimhe.ie

 

Tá leagan Béarla den leathanach seo ar fáil ag an nasc thíos / An English version of this page is available at the link below:

http://www.nuigalway.ie/courses/undergraduate-courses/arts-cumarsaid.html

 
 
 
 
 
 


Cad a deir ár mic léinn

Carol

Carol Plunkett |   BA (Cumarsáid & Gaeilge)

Bhain mé an-taitneamh go deo as mo chuid ama ar an gcúrsa seo. Faigheann tú taithí luachmhar phraiticiúil ón gcéad lá ar aghaidh. Tá atmaisféar agus caidreamh iontach idir na mic léinn agus na léachtóirí. Mholfainn do dhuine ar bith tabhairt faoin gclár spéisiúil seo.