Forléargas ar an gCúrsa

Is céim í seo sa Ghaeilge Fheidhmeach. Tá sí á tairiscint i gcomhpháirt ag Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge agus ag Roinn na Gaeilge in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh. Is é seo an t-aon chlár dá leithéid in Éirinn ina bhfuil céim sa Ghaeilge á tairiscint trí mheán na foghlama cumaiscthe. Is é aidhm na céime spéis an mhic léinn i léann agus i saol na Gaeilge a mhúscailt agus a threisiú agus oiliúint ar ardchaighdeán a chur ar an mac léinn sna réimsí seo. Beidh modh seachadta an chúrsa solúbtha ionas nach gcuirfear ualach míréasúnta taistil ar dhaoine.

Leathanach Facebook: https://www.facebook.com/BAGaeilgeFheidhmeach/

Iarratais agus roghnúchán

Is féidir leat iarratas a dhéanamh go luath.

Eolas faoi na teagascóirí

Riachtanais agus measúnú

Beidh ar mhic léinn freastal ar cheardlanna míosúla ar phríomhchampas na hOllscoile (tráthnóna Dé hAoine agus/nó Dé Sathairn). Caithfidh mic léinn a bheith páirteach i ndíospóireachtaí agus fóraim phlé ar líne i rith na bliana acadúla uilig. Measúnófar na modúil uilig ar bhonn aonarach. De ghnáth bunófar na measúnaithe seo ar imeachtaí i rith an mhodúil chomh maith le haiste nó togra scríofa ag deireadh an tseimeastair.

Sonraí an chúrsa

Riachtanais iontrála

Fáilteofar roimh iarratais ó dhaoine a bhfuil Gaeilge ar a dtoil acu. Beidh grád C3 (ardleibhéal) sa Ghaeilge riachtanach. Sásaíonn sé sin gnáthriachtanais iontrála na hOllscoile. Is féidir le hiarratasóirí a bhíonn os cionn 21 bliain d’aois ar an 1 Eanáir den bhliain iontrála, iarratas a dhéanamh mar fhoghlaimeoirí lánfhásta. Sa chás seo, ní gá go mbeadh an Ardteist riachtanach. Cuirfear iarratasóirí faoi agallamh agus bunófar an toradh ar chumas cumarsáide an iarratasóra san agallamh sin.

   


Riachtanais bhreise

Fad an chúrsa

Cúrsa páirtaimseartha thar cheithre bliana

Dáta tosaithe

Meán Fómhair 2019

Gráid A-leibhéil ()

Líon na mac léinn

60

Spriocdháta

Leibhéal NFQ

(Leibhéal Dioplóma): 7, (Leibhéal Céime): 8

Modh staidéir

Meáchan ECTS

180

Dámhachtain

Cód CAO

Cód

Imlíne an chúrsa

Bliain 1: Cruinneas na Gaeilge (10ECTS); Scileanna Staidéir (5ECTS); An Prós Comhaimseartha (5ECTS); Stair na Meán Gaeilge (5ECTS); Caitheamh Aimsire agus Siamsaíocht na nDaoine (5ECTS); An Ghaeilge i saol na tíre (5ECTS); Uirlisí an Aistriúcháin agus na Téarmaíochta (5ECTS); An Scríbhneoireacht Acadúil (5ECTS).

Bliain 2: Cruinneas na Gaeilge (15ECTS); Litríocht chomhaimseartha na Gaeilge 1 & 2 (10ECTS); Staidéar na Meán Comhaimseartha (5ECTS); Na hEalaíona Traidisiúnta (5ECTS); Stair an Aistriúcháin (5ECTS); Forbairt Phobail (5ECTS).

Bliain 3: Cruinneas na Gaeilge (15ECTS); Litríocht thraidisiúnta na Gaeilge 1 & 2 (10ECTS); Aistriúchán Feidhmeach Téacsanna 1 & 2 (10ECTS); Dlí, Eiticí agus an Córas Poiblí (5ECTS); Teicneolaíochtaí na Meán (5ECTS).

Bliain 4: Cruinneas na Gaeilge (15ECTS); Litríocht na hImirce (5ECTS); Eagarthóireacht agus Léamh Profaí (5ECTS); An Scéalaíocht Dhigiteach agus an Iriseoireacht Ilmheáin (5ECTS); An tSochtheangeolaíocht (5ECTS); Togra taighde (10ECTS).


Déanfar an clár a theagasc trí fhoghlaim chumaisc ar bhonn modúlach. Tabharfar deis d’fhoghlaimeoirí a gclár ama agus a n-ualach oibre a chur in oiriúint dá stíl mhaireachtála agus d'aon tiomantais eile a bheidh orthu ó thaobh ama de. Cuirfear ábhar priontáilte agus ábhar ar líne ar fáil do gach modúl. Tabharfaidh na teagascóirí tacaíocht agus aiseolas dóibh ag seisiúin éagsúla aghaidh-ar-aghaidh. Tabharfaidh siad tacaíocht agus aiseolas ar líne freisin trí úsáid a bhaint as ríomhphost agus fóraim phlé mar mhalairt air sin.

Na hionaid ina mbeidh na ranganna teanga ar siúl go seachtainiúil (ag brath ar éileamh):

 • Campas na hOllscoile, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh.
 • Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, An Cheathrú Rua, Co. na Gaillimhe.
 • Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, Páirc Ghnó an Údaráis, Gaoth Dobhair, Co. Dhún na nGall.
 • Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, Carna, Co. na Gaillimhe.
 • Inis.
 • Cora Droma Rúisc.
 • Caisleán an Bharraigh.
 • Ráth Chairn.
 • Béal Feirste.
 • Baile Átha Cliath.
 • Ciarraí.
 • Ceatharlach.

Cén fáth a roghnófá an cúrsa seo?

Deiseanna fostaíochta

Téann céimithe le Gaeilge ag obair i réimse leathan post, ina measc:

 • Múinteoireacht
 • An earnáil phoiblí, an earnáil ghnó
 • An Státseirbhís, An Roinn Gnóthaí Eachtracha
 • Riarachán áitiúil
 • Na meáin chumarsáide – TG4, Raidió na Gaeltachta
 • Eagraíochtaí Gaeilge agus Gaeltachta
 • Margaíocht agus cumarsáid
 • Aistriúchán

Cé dó a fheileann an cúrsa seo?

Torthaí foghlama

Socrúchán oibre

Staidéar thar lear

Eagraíochtaí gaolmhara mac léinn

Táillí an chúrsa

Táillí: AE

€3,055 sa bhliain 2019/20

Táillí: Teagasc

Táillí: Tobhach na mac léinn

Táillí: Neamh AE

€3,555 sa bhliain 2019/20

Táille in aghaidh an mhodúil (5 ECTS) - €340

Tuilleadh eolais

Éamon Ó Cofaigh
Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge
Ollscoil na hÉireann, Gaillimh
Gaillimh
T: +353 91 493802
R: eamon.ocofaigh@oegaillimh.ie

Fiona de Paor
Roinn na Gaeilge
Ollscoil na hÉireann, Gaillimh
Gaillimh
T: +353 91 492564
R: fiona.depaor@nuigalway.ie


Cad a deir ár mic léinn

Máire

Máire Ní Loingsigh |   BA (Gaeilge Fheidhmeach)

Is deis iontach atá sa chéim pháirtaimseartha seo i nGaeilge Fheidhmeach dóibh siúd ar mian leo filleadh ar an oideachas ach nach féidir leo sin a dhéanamh ar bhonn lánaimseartha de bharr cúraimí oibre, clainne agus eile. Táim féin ag obair go lánaimseartha agus thapaigh mé an deis de bharr gur céim pháirtaimseartha a bhí inti agus go raibh sí á tairiscint trí mheán na foghlama cumaiscthe. Tá ar mo chumas an dá thrá a fhreastal, táim sa tríú bliain anois agus thar a bheith sásta. Mholfainn go mór dóibh siúd ar suim leo dul i dtreo gairm bheatha sa Ghaeilge, agus ar mhaith leo cáilíocht a bhaint amach chuige sin, an chéim seo a dhéanamh. Is cinnte go mbainfidh tú sásamh as.