An mian leat feabhas a chur ar do chuid Gaeilge? / Would you like to improve your Irish?

Ranganna Comhrá Gaeilge don Fhoireann 2023-2024

Tá Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge ag tairiscint ranganna Gaeilge d’Fhoireann uile na hOllscoile i rith na bliana acadúla 2023-2024. Beidh ranganna comhrá Gaeilge á dtairiscint ag gach uile leibhéal ó bhunranganna go hardranganna. Tá sé i gceist caighdeán Gaeilge na n-iarrthóirí a mheas trí Thriail Socrúcháin Teanga lena chinntiú go mbeidh an caighdeán céanna i measc na mac léinn sna ranganna éagsúla.

Clárú:  Ní mór cláru roimh Dé Céadaoin 10 Eanáir 2024 ag úsáid an fhoirm iarratais Microsoft Word thíos.
Dáta: Ranganna Gaeilge na Foirne ag tosú an tseachtain dar tús 15 Eanáir 2024.
Ionad: Beidh na ranganna ar siúl ar líne.
Táille: Beidh na ranganna seo saor in aisce.

An Triail Socrúcháin Teanga: Cabhróidh an triail seo linn freastal ar riachtanais teanga an fhoghlaimeora trí thástáil a dhéanamh ar an leibhéal teanga atá aige/aici. Ceisteanna ilroghnacha atá sa triail seo agus moltar 20 nóiméad don triail. Seolfar nasc don Triail Socrúcháin Teanga chugat ar ríomhphost roimh thús an chúrsa.

Foirm Iarratais: Is féidir leagan Microsoft Word den fhoirm a íoslódáil anseo: Foirm Iarratais - Ranganna Comhrá don Fhoireann
Nuair atá sí líonta isteach agat, seol ar ríomhphost í chuig evan.ogriofa@ollscoilnagaillimhe.ie

Déanfaidh Evan Ó Gríofa ó Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge teagmháil leat, tar éis an spriocdháta 10 Eanáir, chun sonraí do ranga a thabhairt duit.

Beidh na ranganna ar siúl idir 1pm agus 2pm ar na laethanta seo a leanas:
Dé Luain – Tosaitheoirí
Dé Máirt – Feabhsaitheoirí
Dé Céadaoin - Meánrang
Déardaoin – Ardrang

Beidh na ranganna seo saor in aisce.

Irish Conversation classes for staff 2023-2024

Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge are offering Irish classes to the University’s staff during the Academic year 2023-2024. Classes will be provided for all levels from beginners to advanced. To ensure that the classes meet the needs of participants, applicants will be invited to do a Placement Test to help us assess their level of fluency and to allocate them to the appropriate class.

Registration: You must register using the Microsoft Word application form below by Wednesday 10 January 2024.
Date: Classes will commence on the week beginning 15 January 2024.
Venue: Classes will be online.
Fee: These classes are free of charge.

Language Placement Test: This is a test designed to indicate which level will best suit your language needs by testing your language level. The questions are multiple-choice and the suggested time for the test is 20 minutes. A link to the Language Placement Test will be emailed to you before the start of the course.

You don’t have to complete the Placement Test if you are a total beginner.

Application Form:  Please download the Microsoft Word version of the application form here: Foirm Iarratais - Ranganna Comhrá don Fhoireann . W‌hen completed, email to evan.ogriofa@ollscoilnagaillimhe.ie as an attachment.

Evan Ó Gríofa from Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge will be in contact with you after the deadline of January 10 to give you the details of your class.

The classes will take place between 1pm and 2pm on the following days:
Monday – Beginners
Tuesday – Improvers
Wednesday – Meánrang
Déardaoin – Ardrang

These classes are free of charge.

Tuilleadh eolais / More information:

Evan Ó Gríofa, Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, Áras na Gaeilge.
091-493616 / evan.ogriofa@ollscoilnagaillimhe.ie