Forléargas ar an gCúrsa

Is cúrsa dhá bhliain atá i gceist leis an Ard-Dioplóma sa Ghaeilge Fheidhmeach atá dírithe go príomha ar mhic léinn a bhfuil céim onóracha bainte amach acu cheana féin i ndisciplín seachas an Ghaeilge ach atá ag iarraidh an Ghaeilge a shaothrú mar ábhar acadúil ag leibhéal 8.
Dearadh ábhar an chláir léinn seo le go dtiocfadh an cháilíocht le riachtanais na Comhairle Múinteoireachta don ábhar curaclaim Gaeilge.
Ag deireadh an chláir seo, beidh an mac léinn ábalta:

 1. Ardchaighdeán Gaeilge idir labhairt agus scríobh (leibhéal B2 ar an bhFráma Tagartha Comónta Eorpach do Theangacha) a léiriú.
 2. Bunchoincheapa an bhéaloidis a mhíniú agus a léiriú.
 3. Léargas a thabhairt ar na dúshláin a bhaineann le haistriúchán go Gaeilge agus ón nGaeilge.
 4. Stair na meán traidisiúnta agus comhaimseartha a phlé.
 5. Anailís chriticiúil a dhéanamh ar théacsanna liteartha.
 6. Dioscúrsa acadúil a chur i láthair i bhfoirm scríofa i nGaeilge.

Leathanach Facebook: https://www.facebook.com/ArdDioplomaGaeilge/

Iarratais agus roghnúchán

Is féidir leat iarratas a dhéanamh ag úsáid an fhoirm iarratais ar líne anseo.

Eolas faoi na teagascóirí

Riachtanais agus measúnú

Sonraí an chúrsa

Riachtanais iontrála

 • Beidh céim onóracha, nó a comhionann, in ábhar ar bith riachtanach le tabhairt faoin Ard-Dioplóma seo.
 • Ina theannta sin, caithfidh iarrthóirí a léiriú do stiúrthóir an chúrsa go bhfuil cumas sách ard sa Ghaeilge, idir labhairt agus scríobh, acu chun tabhairt faoin gcúrsa go sásúil.

Riachtanais bhreise

Fad an chúrsa

Is 2 bhliain (ar bhonn páirtaimseartha) timthriall an chláir, ach beidh fad an chúrsa ag brath ar na modúil a roghnófar má thabharfar faoi go modúlach.

Dáta tosaithe

Meán Fómhair 2021

Gráid A-leibhéil ()

Líon na mac léinn

30

Spriocdháta

Meán Fómhair 2021

Leibhéal NFQ

8

Modh staidéir

Meáchan ECTS

60

Dámhachtain

Cód CAO

Cód

Imlíne an chúrsa

Bliain 1
 • Cruinneas na Gaeilge 1
 • An Prós Comhaimseartha
 • Stair na Meán Gaeilge
 • Uirlisí an Aistriúcháin agus na Téarmaíochta
 • An Scríbhneoireacht Acadúil

Bliain 2

 • Cruinneas na Gaeilge 2
 • Na hEalaíona Traidisiúnta
 • Litríocht Chomhaimseartha na Gaeilge 1
 • Litríocht Chomhaimseartha na Gaeilge 2

Seachadfar an clár ar bhonn páirtaimseartha thar dhá bhliain agus bainfear leas as foghlaim chumaisc chun é a thairiscint. Déanfar an clár a theagasc ar bhonn modúil aonair. Tabharfar deis d’fhoghlaimeoirí a gclár ama agus a n-ualach oibre a chur in oiriúint dá gcúinsí maireachtála féin. Cuirfear ábhar na modúl ar fáil ar líne go seachtainiúil. Tabharfaidh na teagascóirí tacaíocht agus aiseolas ag ceardlanna míosúla ar champas na hOllscoile. Tabharfaidh siad tacaíocht agus aiseolas ar líne do mhic léinn ar an ríomhphost agus ar fhóram plé freisin. Sa chéad agus sa dara bliain den Ard-Dioplóma, beidh na ranganna teanga ar siúl in ionaid de chuid na hOllscoile agus in ionaid áirithe eile ar fud na tíre ag brath ar éileamh.

Breisoideachas

Beidh deiseanna ag mic léinn a bhaineann an tArd-Dioplóma seo amach leanúint dá gcuid staidéir ar an nGaeilge ar an MA sa Léann Teanga, an MA sa Nua-Ghaeilge nó an MA san Ateangaireacht Chomhdhála.

Cén fáth a roghnófá an cúrsa seo?

Deiseanna fostaíochta

Tabharfaidh an tArd-Dioplóma seo cáilíocht aitheanta sa Ghaeilge do mhic léinn, cáilíocht a chuirfidh go suntasach lena gcuid deiseanna fostaíochta, san earnáil oideachais go háirithe. Beidh deiseanna freisin ag mic léinn oibriú sna meáin chumarsáide, sa tseirbhís phoiblí, in earnáil an aistriúcháin agus san earnáil phobail.

Cé dó a fheileann an cúrsa seo?

Torthaí foghlama

Socrúchán oibre

Staidéar thar lear

Eagraíochtaí gaolmhara mac léinn

Táillí an chúrsa

Táillí: AE

€3,055 sa bhliain 2021/22

Táillí: Teagasc

Táillí: Tobhach na mac léinn

€56

Táillí: Neamh AE

€3,055 sa bhliain 2021/22


Táille in aghaidh an mhodúil (5 ECTS) - €510

Tuilleadh eolais

An Dr Éamon Ó Cofaigh,
Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge,
Áras na Gaeilge,
Ollscoil na hÉireann, Gaillimh.
T: +353 91 493802
R: eamon.ocofaigh@oegaillimh.ie

Íoslódálacha

 • MA/Dioplóma Iarchéime (Ateangaireacht Chomhdhála)

  MA/Dioplóma Iarchéime (Ateangaireacht Chomhdhála) PDF (163 KB)

 • Teastas Iarchéime (Léann an Aistriúcháin)

  Teastas Iarchéime (Léann an Aistriúcháin) PDF (182 KB)

 • Réamheolaire Fochéime 2023

  Réamheolaire Fochéime 2023 PDF (2 MB)

 • MA / Dioplóma Iarchéime (Cleachtas Gairmiúil sna Meáin)

  MA / Dioplóma Iarchéime (Cleachtas Gairmiúil sna Meáin) PDF (198 KB)

 • Ard-Dioplóma sa Ghaeilge Fheidhmeach

  Ard-Dioplóma sa Ghaeilge Fheidhmeach PDF (218 KB)

 • An Dioplóma sa Ghaeilge

  An Dioplóma sa Ghaeilge PDF (275 KB)

 • MA/Dioplóma Iarchéime (Léann Teanga)

  MA/Dioplóma Iarchéime (Léann Teanga) PDF (181 KB)

 • Teastas Iarchéime Ardscileanna Gaeilge do Mhúinteoirí

  Teastas Iarchéime Ardscileanna Gaeilge do Mhúinteoirí PDF (185 KB)

 • Dioplóma sa Chultúr Dúchais

  Dioplóma sa Chultúr Dúchais PDF (216 KB)

 • Dioplóma sa Phleanáil agus Buanú Teanga

  Dioplóma sa Phleanáil agus Buanú Teanga PDF (205 KB)

 • International Students

  International Students PDF (154 KB)

 • Ranganna Foirne

  Ranganna Foirne PDF (296 KB)

 • Aistriúchán Closamhairc (Teastas Iarchéime)

  Aistriúchán Closamhairc (Teastas Iarchéime) PDF (168 KB)