Forléargas ar an gCúrsa

Déanfar staidéar ar an dá chineál ateangaireachta: ateangaireacht leantach agus ateangaireacht chomhuaineach. Bainfear úsáid as cleachtaí éagsúla chun oiliúint sna scileanna seo a chur ar mhic léinn: cleachtaí cuimhne; ateangaireacht gan nótaí; ateangaireacht le hamharc; teicnící um breacadh nótaí agus an taisclann institiúide.

Is iad an Ghaeilge, an Béarla, an Fhraincis, an Spáinnis, an Iodáilis agus an Ghearmáinis atá á dtairiscint mar theangacha an chláir seo ach is iondúil go gcuirtear ranganna i dteangacha eile ar fáil ag brath ar riachtanais na mac léinn. Déanfar staidéar ar Theoiric agus Cleachtas na hAteangaireachta, áit a ndíreofar ar scileanna cumarsáide e.g. glóroiliúint.

Scrúdófar an eitic phroifisiúnta a bhaineann leis an gceird seo freisin, mar aon le nósanna imeachta comhdhála, cleachtais oibre agus dálaí oibre. Déanfar staidéar freisin ar an Aontas Eorpach agus eagróidh an Ollscoil seachtain staidéir chuig Coimisiún agus Parlaimint na hEorpa chun léargas a thabhairt do mhic léinn ar an ateangaireacht.

Iarratais agus roghnúchán

Cuirtear isteach ar an gclár seo ar líne ag: https://nuigalway.elluciancrmrecruit.com/Apply/Account/Login

Eolas faoi na teagascóirí

Susan Folan, MA, EMCI
Eoin Ó Droighneáin, MA

Riachtanais agus measúnú

Sonraí an chúrsa

Riachtanais iontrála

Beidh céim onóracha 2:2 chomh maith le sárchumas labhartha ina máthairtheanga ag iarrthóirí.


Riachtanais bhreise

Fad an chúrsa

Dioplóma Iarchéime: bliain acadúil amháin
MA: bliain iomlán féilire (Meán Fómhair go Lúnasa)

Dáta tosaithe

Meán Fómhair 2022

Gráid A-leibhéil ()

Líon na mac léinn

12

Spriocdháta

Leibhéal NFQ

Modh staidéir

Meáchan ECTS

90 (MA), 60 (Diop)

Dámhachtain

Cód CAO

Cód

GYA85

Imlíne an chúrsa

Tá an clár seo bunaithe ar an gCéim Mháistreachta Eorpach in Ateangaireacht Chomhdhála, clár a forbraíodh i gcomhar le hinstitiúidí an Aontais Eorpaigh. Is gá go mbeadh iarchéim san ateangaireacht ag duine le tabhairt faoi na scrúduithe ateangaireachta idirnáisiúnta agus is é seo an t-aon chlár dá leithéid in Éirinn.

Cén fáth a roghnófá an cúrsa seo?

Deiseanna fostaíochta

Is gá cáilíocht iarchéime ateangaireachta a bheith bainte amach agat chun na scrúduithe idir-institiúideacha AE a dhéanamh. Tá poist mhaithe ateangaireachta le fáil ar fud an domhain go háirithe in institiúidí an AE. Bíodh go bhfuil formhór na gcéimithe againn ag obair le hinstitiúidí an AE, tá obair le fáil d’ateangairí ní hamháin sna hinstitiúidí móra go hidirnáisiúnta ach anseo in Éirinn freisin; éilítear seirbhísí ateangaireachta ag comhdhálacha, tionóil agus féilte.


Cé dó a fheileann an cúrsa seo?

Torthaí foghlama

Socrúchán oibre

Staidéar thar lear

Eagraíochtaí gaolmhara mac léinn

Táillí an chúrsa

Táillí: AE

€6,015 sa bhliain 2022/23

Táillí: Teagasc

Táillí: Tobhach na mac léinn

Táillí: Neamh AE

€13,250 sa bhliain 2022/23

Tá mic léinn i dteideal cur isteach ar dheontas ó DG Interpretation ag: http://ec.europa.eu/dgs/

Tuilleadh eolais

Susan Folan
An tAonad Aistriúcháin agus Ateangaireachta
Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge
Ollscoil na hÉireann, Gaillimh
T: +353 91 495 810
R: susan.folan@ollscoilnagaillimhe.ie

www.universityofgalway.ie/courses/taught-postgraduate-courses/ateangaireacht-chomhdhala-irish.html


Cad a deir ár mic léinn

Barry

Barry Doran |   MA/Dioplóma Iarchéime (Ateangaireacht Chomhdhála)

Céim an-mhór i dtreo na gairme ag leibhéal an AE is ea an MA san Ateangaireacht Chomhdhála i nGaillimh. Dírítear ar scileanna praiticiúla le cinntiú go mbaineann na mic léinn na cáilíochtaí cuí amach le tabhairt faoin ateangaireacht go proifisiúnta. Foghlaimítear faoi na modhanna éagsúla ateangaireachta agus faoi fheidhmiú an AE, rud a chabhraíonn go mór má tá súil agat tabhairt faoi obair ag an leibhéal sin. Phioc mé an cúrsa seo mar go raibh suim agam i dteangacha ó bhí mé an-óg agus bhí mé sásta go dtabharfadh mo rogha MA i nGaillimh an seans is fearr dom cuireadh a fháil chuig na scrúduithe idir-institiúideacha sa Bhruiséil. Tá mé cinnte go ndearna mé an rogha cheart dom féin mar bhí sé mar sprioc agam i gcónaí go mbeadh mo chuid teangacha in úsáid agam gach uile lá beo. D’fhéadfainn a bheith ag obair áit ar bith ó lá amháin go lá eile – ag comhdháil ar athrú aeráide, cúrsaí iascaireachta, cumarsáid dhigiteach nó don tSeirbhís um Spástaighde fiú! Is mór an onóir dom a rá go bhfuil mé ag obair leis an gCoimisiún Eorpach, Feisirí Parlaiminte, agus Airí Eorpacha freisin – rudaí nach mbeadh ach i gceo na haislinge murach an cháilíocht seo a bheith bainte amach agam.

Íoslódálacha

 • MA/Dioplóma Iarchéime (Ateangaireacht Chomhdhála)

  MA/Dioplóma Iarchéime (Ateangaireacht Chomhdhála) PDF (163 KB)

 • Teastas Iarchéime (Léann an Aistriúcháin)

  Teastas Iarchéime (Léann an Aistriúcháin) PDF (182 KB)

 • Réamheolaire Fochéime 2023

  Réamheolaire Fochéime 2023 PDF (2 MB)

 • MA / Dioplóma Iarchéime (Cleachtas Gairmiúil sna Meáin)

  MA / Dioplóma Iarchéime (Cleachtas Gairmiúil sna Meáin) PDF (198 KB)

 • Ard-Dioplóma sa Ghaeilge Fheidhmeach

  Ard-Dioplóma sa Ghaeilge Fheidhmeach PDF (218 KB)

 • An Dioplóma sa Ghaeilge

  An Dioplóma sa Ghaeilge PDF (275 KB)

 • MA/Dioplóma Iarchéime (Léann Teanga)

  MA/Dioplóma Iarchéime (Léann Teanga) PDF (181 KB)

 • Teastas Iarchéime Ardscileanna Gaeilge do Mhúinteoirí

  Teastas Iarchéime Ardscileanna Gaeilge do Mhúinteoirí PDF (185 KB)

 • Dioplóma sa Chultúr Dúchais

  Dioplóma sa Chultúr Dúchais PDF (216 KB)

 • Dioplóma sa Phleanáil agus Buanú Teanga

  Dioplóma sa Phleanáil agus Buanú Teanga PDF (205 KB)

 • International Students

  International Students PDF (154 KB)

 • Ranganna Foirne

  Ranganna Foirne PDF (296 KB)

 • Aistriúchán Closamhairc (Teastas Iarchéime)

  Aistriúchán Closamhairc (Teastas Iarchéime) PDF (168 KB)