Lógó Foras na GaeilgeLógó OÉG beag

Eolas maidir le scrúdú 2020 i gcomhair aistritheoirí nua

Am an scrúdaithe

Beidh scrúdú an tSéala Creidiúnaithe d’Aistritheoirí ar siúl Dé Sathairn, 5 Nollaig 2020. Is le haghaidh daoine nár bhain an Séala amach roimhe seo atá an scrúdú seo á chur ar siúl. 

Scrúdú ar líne a bheidh ann, mar seo a leanas:

  • 10.00-12.00   Páipéar scrúdaithe 1
  • 14.00-16.00   Páipéar scrúdaithe 2

Cuirfear eolas mionsonraithe faoi na socruithe ar fáil ach a mbeidh na hiarratais ar fad próiseáilte againn.

Iarratas a dhéanamh

Tá an líon iarrthóirí atá leagtha amach don scrúdú sroichte cheana féin. Níltear ag glacadh lena thuilleadh iarratas anois.

Táille

€100 is ea táille an scrúdaithe. Féadfar an táille a íoc ach glaoch gutháin a chur ar + 353 (0)91 494600, idir 10:00−14:00 ó Luan go Déardaoin, chun íocaíocht a dhéanamh le cárta creidmheasa/dochair. Beidh duine ar fáil chun glacadh le híocaíocht go dtí 4.00pm ar an Déardaoin, 19 Samhain 2020.

Ní mór an íocaíocht a bheith faighte againn laistigh de 48 uair an chloig ón am a seolfar an t-iarratas leictreonach chugainn, agus ar a dhéanaí faoi 4.00pm Déardaoin, 19 Samhain 2020. Mura mbeidh íocaíocht faighte againn laistigh den tréimhse atá sonraithe, measfar go bhfuil an t-iarratas neamhbhailí. Ní ghlacfar le híocaíocht ach in airgeadra an euro.

Tarraingt siar ón scrúdú

Sa chás go gcuirfidh iarrthóir in iúl go bhfuil sé/sí ag tarraingt siar ón scrúdú faoin 27 Samhain 2020, aisíocfar €80 den táille iomlán leis an duine sin. Ní dhéanfar aon aisíoc i gcás iarrthóirí a tharraingeoidh siar ón scrúdú tar éis an 27 Samhain 2020.

Scrúdú ar ríomhaire

Is ar ríomhaire (amháin) a bheidh an scrúdú le déanamh, ar ardán leictreonach de chuid Ollscoil na hÉireann, Gaillimh. Beidh cead ag iarrthóirí leas a bhaint as na foinsí leictreonacha is minice a bhíonn in úsáid ag aistritheoirí na Gaeilge amhail www.teanglann.ie, www.foclóir.ie, www.gaois.ie, www.logainm.ie, www.achtanna.ie.

Tabharfar tuilleadh eolais i dtaobh na socruithe teicniúla maidir le reáchtáil an scrúdaithe ach a mbeidh na hiarratais go léir faighte againn agus líon iomlán na n-iarrthóirí deimhnithe.

An Caighdeán Oifigiúil

Ní mór d’iarrthóirí a gcuid freagraí i nGaeilge a scríobh de réir Gramadach na Gaeilge – An Caighdeán Oifigiúil: an treoir le haghaidh scríbhneoireacht sa Ghaeilge (an dara cló, 2017)

Beifear ag súil le rialtacht sna freagraí ar cheisteanna an scrúdaithe; dá réir sin, i gcásanna ina dtugtar rogha sa Chaighdeán Oifigiúil, ní mór don iarrthóir cloí le nósmhaireachtaí rialta i gcomhthéacs na roghanna éagsúla atá ceadaithe.

Mar shampla, dá mbeidís seo thíos ag iarrthóir, chaillfí marcanna de bharr easpa rialtachta:
•    ‘a bheidh’ agus ‘a fheicfeas’ araon
•    ‘thugamar’ agus ‘rinne muid’ araon
•    ‘an lá ar rugadh mo mhac’ agus ‘an bhliain a chuaigh mé go Meiriceá’ araon

Leagan amach na bpáipéar scrúdaithe

Páipéar 1

  • Ceist 1: Buntéacs cumarsáideach nó faisnéiseach i mBéarla (c. 350 focal) ón earnáil stáit agus é le haistriú go Gaeilge.
  • Ceist 2: Buntéacs i mBéarla (c. 350 focal) – téacs a bhaineann le cúrsaí reatha le haistriú go Gaeilge.

Páipéar 2

  • Ceist 1: Deich gcinn d’abairtí i mBéarla agus iad go léir le haistriú go Gaeilge. Tástáil ar phointí áirithe gramadaí/teanga a bheidh i gceist.
  • Ceist 2: Sliocht as saothar próis liteartha i mBéarla (c. 350 focal) agus é le haistriú go Gaeilge. 
Caighdeán pas agus toradh an scrúdaithe a chur in iúl

Ní mór 70% a ghnóthú sa scrúdú chun pas a fháil. Cuirfear toradh an scrúdaithe (pas nó teip) in iúl do na hiarrthóirí faoin gCéadaoin, 3 Feabhra 2021. Is ar an ríomhphost a sheolfar an toradh.

Achomharc

I gcás na n-iarrthóirí nach n-éireoidh leo pas a bhaint amach, tabharfar an deis dóibh achomharc a chlárú laistigh de 14 lá ón tráth a n-eiseofar na torthaí. Cuirfear aon achomharc faoi bhráid bhord achomhairc an tSéala agus beidh toradh an achomhairc le cur in iúl don iarrthóir taobh istigh de 21 lá ón dáta a gclárófar an t-achomharc.

Beidh táille €40 le híoc ag iarrthóir chun achomharc a chlárú, ach íocfar ar ais leis an iarrthóir an táille sin sa chás go n-éireoidh leis an achomharc.

Modh cumarsáide

Is tríd an ríomhphost a dhéanfaidh Ollscoil na hÉireann, Gaillimh teagmháil leis na hiarrthóirí. Tá de dhualgas ar na hiarrthóirí deimhin a dhéanamh de go bhfuil an seoladh ríomhphoist a chuireann siad ar fáil ag feidhmiú i gceart ar feadh thréimhse iomlán an phróisis. 

Rúndacht agus cosaint sonraí

Cloífear leis na caighdeáin is airde amuigh i dtaca le sonraí agus eolas pearsanta na n-iarrthóirí a choinneáil faoi rún. Ní bhainfear aon úsáid as na sonraí pearsanta sin ach amháin chun críche reáchtáil an scrúdaithe.

Costais

Ar eagla na míthuisceana, faoi na hiarrthóirí féin a bheidh sé gach uile chostas – trealamh ríomhaireachta, seirbhís idirlín, foclóirí etc. − a bhaineann leis an scrúdú a sheasamh. Ní bheidh Foras na Gaeilge ná Ollscoil na hÉireann, Gaillimh faoi dhliteanas i leith costas ar bith den sórt sin.

Eolas breise

Féadfar eolas breise a iarraidh ach ríomhphost a sheoladh chuig seala@oegaillimh.ie.
Tabharfar an t-eolas atá ar an suíomh seo cothrom le dáta de réir mar a ullmhófar eolas breise de bharr fiosruithe.