Sonraí Teagmhála

  * Eolas riachtanach
*Sloinne:
*Céadainm(neacha):
*Inscne: Bean Fear
*Dáta Breithe:
An bhfuil/raibh tú i do mhac léinn in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh? Má tá/bhí tabhair d'uimhir chlárúcháin.
Uimhir chlárúcháin Ollscoil na hÉireann, Gaillimh:
*Uimhir Phearsanta Seirbhíse Poiblí (PPSN):
*Náisiúntacht:
*An tír inar rugadh thú:

*Seoladh do chomhfhreagras: (seolfar comhfhreagras chuig an seoladh seo - cinntigh le do thoil, gur féidir teagmháil a dhéanamh leat ag an seoladh seo)


Eirchód:
Tá eolas faoin nasc seo maidir le conas leagan Gaeilge de do sheoladh a aimsiú: Seoladh Gaeilge (Eircode)
Seoladh Baile: (má tá sé difriúil ón seoladh thuas)
Fón Baile:
*Fón Póca:
*Ríomhphost:
Cáilíochtaí oideachais atá agat
Bliain Institiúid Teideal an Chláir Cáilíocht bronnta
Stair Fostaíochta (cuir an post is deireanaí ar dtús)
Dáta Fostóir Post/Saghas Oibre

*Ráiteas Pearsanta:
Cum ráiteas clóscríofa, (150 focal ar a mhéid/5-6 abairt). Mínigh cén fáth go bhfuil tú ag iarraidh an Dioplóma sa Phleanáil agus Buanú Teanga a dhéanamh.

*Cár chuala tú faoin Dioplóma seo? Fógra Raidió
Fógra Nuachtáin
Focal Béil
Suíomh Idirlín
Eile
Má chliceáil tú "Eile", déan cur síos le'd thoil:

Cé nach bhfuil dualgas ort déanamh amhlaidh, má tá míchumas nó saindeacracht foghlama agat, moltar duit é seo a chur in iúl ar an bhFoirm Iarratais ar mhaithe le leas a bhaint as tacaíocht chuí Ollscoile.Cuir tic sa bhosca má bhaineann sé seo leat.