Forléargas ar an gCúrsa

Is é aidhm an chúrsa deis a thabhairt do rannpháirtithe eolas agus oiliúint fheidhmeach a fháil ar straitéisí buanaithe teanga agus leas-chleachtais na pleanála teanga. Cuirfidh siad eolas ar ghnéithe den fhorbairt pobail atá riachtanach do phobal na Gaeilge san am atá romhainn. Tá an cúrsa seo á chur ar fáil i gcomhar le hÚdarás na Gaeltachta chun tacú le forbairt na pleanála teanga sa Ghaeltacht. Beidh sé feiliúnach d’oibrithe pobail agus teanga sna ceantair phleanála teanga a luaitear in Acht na Gaeltachta. Beidh buntáiste acu siúd atá ag obair cheana féin in earnáil na Gaeilge go naisiúnta agus Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge á fheidhmiú acu.

Iarratais agus roghnúchán

Beidh eolas anseo go luath maidir le conas iarratas a dhéanamh ar an Dioplóma sa Phleanáil agus Buanú Teanga.

Eolas faoi na teagascóirí

Riachtanais agus measúnú

Sonraí an chúrsa

Riachtanais iontrála

Fáilteofar roimh iarratais ó dhaoine atá ag obair in earnáil na forbartha teanga nó pobail sa Ghaeltacht nó in earnáil na Gaeilge go náisiúnta chomh maith le daoine eile a bhfuil spéis acu san ábhar seo. De bharr go mbeidh gnéithe den chúrsa á seachadadh ar bhonn cianfhoghlama ní foláir go mbeidh teacht ag rannpháirtithe ar ríomhaire agus ceangal leathanbhanda. Is gá caighdeán sásúil i labhairt agus i scríobh na Gaeilge a bheith ag rannpháirtithe an chúrsa.


Riachtanais bhreise

Fad an chúrsa

Déanfar an clár seo a theagasc trí fhoghlaim chumaisc ar bhonn modúlach in imeacht dhá bhliain acadúla.

Dáta tosaithe

Meán Fómhair 2022

Gráid A-leibhéil ()

Líon na mac léinn

60

Spriocdháta

Leibhéal NFQ

7

Modh staidéir

Meáchan ECTS

30

Dámhachtain

Dioplóma de chuid Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, atá ag teacht le cáilíocht ag Leibhéal 7 den Chreatlach Náisiúnta Cáilíochtaí é seo. 30 ECTS atá luaite leis an gclár léinn seo. Sa chás nach gcríochnaíonn an rannpháirtí ach an chéad bhliain, is féidir Teastas sa Phleanáil Teanga a bhronnadh air/uirthi ach an caighdeán cuí a bhaint amach i measúnuithe mhodúil na chéad bhliana.

Cód CAO

Cód

Imlíne an chúrsa

Beidh tuiscint ag rannpháirtithe ar na cleachtais bhunaidh a bhaineann leis an bpleanáil teanga agus gheobhaidh siad oiliúint sna bealaí is éifeachtaí le tabhairt faoi phlean teanga a leagan amach dá bpobal féin. Beidh-cás staidéir le réiteach mar chuid den chúrsa. Déanfar na modúil seo a theagasc in imeacht dhá bhliain an chúrsa:

 • Bunús na sochtheangeolaíochta
 • Bunús na pleanála teanga
 • Cúlra agus comhthéacs na Gaeltachta
 • Cleachtais chumarsáide agus áisitheoireachta
 • Próiseas na Pleanála Teanga
 • Cás-Staidéir

Cén fáth a roghnófá an cúrsa seo?

Deiseanna fostaíochta

Bíonn deiseanna fostaíochta i réimse na Gaeilge, ach go háirithe le hÚdarás na Gaeltachta. 

Cé dó a fheileann an cúrsa seo?

Torthaí foghlama

Socrúchán oibre

Staidéar thar lear

Eagraíochtaí gaolmhara mac léinn

Táillí an chúrsa

Táillí: AE

€990 sa bhliain

Táillí: Teagasc

Táillí: Tobhach na mac léinn

Táillí: Neamh AE

Tuilleadh eolais

Is féidir fiosruithe a dhéanamh le comhordaitheoir an chúrsa, Hugh Rowland, ag:
Hugh Rowland
Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge
Ollscoil na hÉireann, Gaillimh
Gaillimh
T: +353 91 493369
R: hugh.rowland@oegaillimh.ie

Íoslódálacha

 • MA/Dioplóma Iarchéime (Ateangaireacht Chomhdhála)

  MA/Dioplóma Iarchéime (Ateangaireacht Chomhdhála) PDF (163 KB)

 • Teastas Iarchéime (Léann an Aistriúcháin)

  Teastas Iarchéime (Léann an Aistriúcháin) PDF (182 KB)

 • Réamheolaire Fochéime 2023

  Réamheolaire Fochéime 2023 PDF (2 MB)

 • MA / Dioplóma Iarchéime (Cleachtas Gairmiúil sna Meáin)

  MA / Dioplóma Iarchéime (Cleachtas Gairmiúil sna Meáin) PDF (198 KB)

 • Ard-Dioplóma sa Ghaeilge Fheidhmeach

  Ard-Dioplóma sa Ghaeilge Fheidhmeach PDF (218 KB)

 • An Dioplóma sa Ghaeilge

  An Dioplóma sa Ghaeilge PDF (275 KB)

 • MA/Dioplóma Iarchéime (Léann Teanga)

  MA/Dioplóma Iarchéime (Léann Teanga) PDF (181 KB)

 • Teastas Iarchéime Ardscileanna Gaeilge do Mhúinteoirí

  Teastas Iarchéime Ardscileanna Gaeilge do Mhúinteoirí PDF (185 KB)

 • Dioplóma sa Chultúr Dúchais

  Dioplóma sa Chultúr Dúchais PDF (216 KB)

 • Dioplóma sa Phleanáil agus Buanú Teanga

  Dioplóma sa Phleanáil agus Buanú Teanga PDF (205 KB)

 • International Students

  International Students PDF (154 KB)

 • Ranganna Foirne

  Ranganna Foirne PDF (296 KB)

 • Aistriúchán Closamhairc (Teastas Iarchéime)

  Aistriúchán Closamhairc (Teastas Iarchéime) PDF (168 KB)