Forléargas ar an gCúrsa

Beidh an teastas iarchéime 30 ECTS seo á thairiscint go páirtaimseartha ag Ollscoil na hÉireann, Gaillimh ag Leibhéal 9 den Chomhchreat Náisiúnta Cáilíochtaí do mhúinteoirí cáilithe ar mhian leo cur lena scileanna teanga agus ardchumas cruinnis agus úsáide teanga a shaothrú i gcomhthéacsanna teagaisc agus foghlama. Beidh sé oiriúnach d’oidí bunscoile agus iar-bhunscoile, do mhúinteoirí Gaeilge agus do mhúinteoirí atá ag teagasc ábhair trí Ghaeilge i ngaelscoileanna, i ngaelcholáistí agus i scoileanna Gaeltachta.

Tógfaidh an cúrsa seo ar cháilíochtaí na n-oidí ionas go mbainfidh siad barr feabhais amach i dtaca lena gcumas teanga féin ach is é comhsprioc an chúrsa freisin go mbeidh an t-oide in ann straitéisí sealbhaithe agus saibhrithe teanga a chur ag obair go muiníneach san obair laethúil a bhíonn ar bun aici/aige.

Bainfear úsáid as teicneolaíocht foghlama agus modh seachadta a éascóidh rannpháirtíocht sa chlár léinn seo agus beidh gach deis ag mic léinn an chláir a gcuid foghlama féin a bhainistiú ina gcuid ama féin.

Iarratais agus roghnúchán

Cuirtear isteach ar an gclár seo ar líne ag: https://nuigalway.elluciancrmrecruit.com/Apply/Account/Login

Is gá d’iarrthóirí Stiúrthóir Acadúil an chúrsa a shásamh go bhfuil cumas dóthanach acu sa Ghaeilge chun tabhairt faoin gcúrsa.

Eolas faoi na teagascóirí

Lisa Ní Fhlatharta (BA, MA, Dioplóma Iarchéime i dTeagasc na Gaeilge do Dhaoine Fásta)

Belinda McHale (BA, MA, Postgraduate Certificate in Teaching & Learning)

Odí Ní Chéilleachair (BA, MA, Dioplóma Iarchéime san Oideachas)

Séamus Ó Coileáin (BA, MPhil)

Eoin Ó Droighneáin (BA, MA)

An Dr Dorothy Ní Uigín (BA, MA (Gaeilge), MA (Literature & Publishing), MA (Academic Practice), PhD (Gaeilge)

Riachtanais agus measúnú

Sonraí an chúrsa

Riachtanais iontrála

Fáilteofar roimh iarratais ó dhaoine a bhfuil bunchéim 2.2 ag leibhéal 8 acu san oideachas nó iarchéim ag leibhéal 9 san oideachas, nó iarrthóirí atá ag tabhairt faoi iarchéim san oideachas. (Is féidir le hiarrthóirí nach bhfuil na cáilíochtaí acadúla cuí acu, ach a bhfuil ar a laghad cúig bliana de thaithí ghairmiúil acu san earnáíl oideachais iarratas a dhéanamh faoi chóras na hOllscoile d’Aitheantas don Réamhfhoghlaim [RPL]).

Riachtanais bhreise

Fad an chúrsa

2 bhliain, páirtaimseartha

Dáta tosaithe

Meán Fómhair 2019

Gráid A-leibhéil ()

Líon na mac léinn

20

Spriocdháta

Moltar iarratas a dhéanamh go luath ag súil le tairiscint luath.

Leibhéal NFQ

Modh staidéir

Meáchan ECTS

30

Dámhachtain

Cód CAO

Cód

GYA59

Imlíne an chúrsa

Bliain 1

 • Ardchruinneas Scríofa agus Labhartha I
 • An tAistriúchán & Téarmaíocht an tSeomra Ranga

Bliain 2

 • Ardchruinneas Scríofa agus Labhartha II
 • Tionscadal

Ach an clár seo a bheith curtha díobh ag na rannpháirtithe, beidh ar a gcumas:
●    scileanna éagsúla teanga agus litearthachta a shaothrú a fhónfaidh suíomhanna oideachais ina mbeidh ardchumas Gaeilge ag teastáil;
●    sainscileanna aistriúcháin a shaothrú le cur ar a gcumas feidhmiú go héifeachtach agus go muiníneach sa seomra ranga;
●    bonn anailíse agus léargais a chothú a bheidh ina chrann taca do mhúinteoirí atá ag iarraidh acmhainní foghlama Gaeilge a chruthú chomh maith le straitéisí feasachta agus saibhrithe teanga a fhorbairt.

Déanfar an cúrsa a reáchtáil ar bhonn na foghlama cumaisc trí mhodúil an chúrsa a sheachadadh ar líne.  Beidh ceardlanna míosúla ar siúl ar champas Ollscoil na hÉireann, Gaillimh freisin. Beidh deis ag rannpháirtithe an clár a chríochnú thar dhá bhliain acadúla nó modúil aonair den chúrsa a ghlacadh in imeacht roinnt blianta agus iad a chur i dtreo na cáilíochta iomláine.  (Ní mór d’iarrthóirí ríomhaire agus ceangal leathanbhanda a bheith acu chun páirt a ghlacadh sa chúrsa seo.)

Beidh measúnuithe leanúnacha agus scrúduithe le suí ag na mic léinn.

Cén fáth a roghnófá an cúrsa seo?

Deiseanna fostaíochta

Rachaidh an cháilíocht bhreisoiliúna seo go mór chun tairbhe rannpháirtithe ina gcuid oibre reatha agus cuirfidh an cháilíocht go mór le hinfhostaitheacht chéimithe an chúrsa freisin.

Cé dó a fheileann an cúrsa seo?

Torthaí foghlama

Socrúchán oibre

Staidéar thar lear

Eagraíochtaí gaolmhara mac léinn

Táillí an chúrsa

Táillí: AE

€1,800 don teastas iomlán

Táillí: Teagasc

Táillí: Tobhach na mac léinn

Táillí: Neamh AE

Tuilleadh eolais


An Dr Dorothy Ní Uigín
Riarthóir Theagasc na Gaeilge
Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge
Ollscoil na hÉireann, Gaillimh
T: +353 91 493 493
R: dorothy.niuigin@oegaillimh.ie

Íoslódálacha

 • MA/Dioplóma Iarchéime (Ateangaireacht Chomhdhála)

  MA/Dioplóma Iarchéime (Ateangaireacht Chomhdhála) PDF (163 KB)

 • Teastas Iarchéime (Léann an Aistriúcháin)

  Teastas Iarchéime (Léann an Aistriúcháin) PDF (182 KB)

 • Réamheolaire Fochéime 2023

  Réamheolaire Fochéime 2023 PDF (2 MB)

 • MA / Dioplóma Iarchéime (Cleachtas Gairmiúil sna Meáin)

  MA / Dioplóma Iarchéime (Cleachtas Gairmiúil sna Meáin) PDF (198 KB)

 • Ard-Dioplóma sa Ghaeilge Fheidhmeach

  Ard-Dioplóma sa Ghaeilge Fheidhmeach PDF (218 KB)

 • An Dioplóma sa Ghaeilge

  An Dioplóma sa Ghaeilge PDF (275 KB)

 • MA/Dioplóma Iarchéime (Léann Teanga)

  MA/Dioplóma Iarchéime (Léann Teanga) PDF (181 KB)

 • Teastas Iarchéime Ardscileanna Gaeilge do Mhúinteoirí

  Teastas Iarchéime Ardscileanna Gaeilge do Mhúinteoirí PDF (185 KB)

 • Dioplóma sa Chultúr Dúchais

  Dioplóma sa Chultúr Dúchais PDF (216 KB)

 • Dioplóma sa Phleanáil agus Buanú Teanga

  Dioplóma sa Phleanáil agus Buanú Teanga PDF (205 KB)

 • International Students

  International Students PDF (154 KB)

 • Ranganna Foirne

  Ranganna Foirne PDF (296 KB)

 • Aistriúchán Closamhairc (Teastas Iarchéime)

  Aistriúchán Closamhairc (Teastas Iarchéime) PDF (168 KB)